Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

djahnee
04:18
2083 9203
Reposted fromtichga tichga viarocknrolla rocknrolla
djahnee
04:17
Reposted fromFlau Flau viarocknrolla rocknrolla
04:15
3428 2b3c
04:14
djahnee
01:51
2438 b490
Reposted fromtfu tfu viaTokyoMEWS TokyoMEWS

June 19 2017

23:02
6471 7aa1 500

tastefullyoffensive:

This company understand dogs. (via jpellizzi)

djahnee
23:00
3996 794b 500
Reposted fromkaiee kaiee viaTokyoMEWS TokyoMEWS
djahnee
23:00

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viaJosette Josette
djahnee
22:59
5159 7f20
Reposted fromambivalent ambivalent vialaluna laluna
djahnee
22:58
4103 5973 500
Reposted fromsiara siara viadudku dudku
22:58
1469 1a2c 500

perversekitten:

stop i wasn’t ready for this i just wanted to look at cat memes

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viadudku dudku

June 17 2017

djahnee
00:10
djahnee
00:10
7145 701d 500
Reposted fromkabu kabu viaTokyoMEWS TokyoMEWS
djahnee
00:10
7052 6640 500
Reposted fromkabu kabu viaTokyoMEWS TokyoMEWS
djahnee
00:08
4629 37c1 500
Reposted fromgrobson grobson viaTokyoMEWS TokyoMEWS
djahnee
00:07
7581 f633
Reposted frommiststueck miststueck viaTokyoMEWS TokyoMEWS
00:05
8444 3cbc 500
Reposted fromentrenous entrenous viaTokyoMEWS TokyoMEWS
djahnee
00:04

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax vialaluna laluna
djahnee
00:02
1678 1c86
Reposted fromkatsiu katsiu
djahnee
00:02
1556 5fc0 500
Reposted fromkatsiu katsiu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl